Thêm khách hàng


Tổng quan


Địa chỉ

Địa chỉ mặc định của khách hàng

Ghi chú

Thêm ghi chú về khách hàng của bạn

Tags

Tag dùng để phân nhóm khách hàng. Thuận tiện cho việc quản lý